Ben & Jerry’s เชื่อมาโดยตลอดว่าไอศกรีมสามารถเปลี่ยนโลกได้  แม้ว่าไอศกรีมจะสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้คนและนำผู้คนมารวมกัน แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อผลกระทบที่บรรจุภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

เรากำลังอยู่บนเส้นทางเพื่อลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษอย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกับพลาสติก ป่าไม้มีความเชื่อมโยงกับ 3 สิ่งที่เราใส่ใจอย่างลึกซึ้งอย่างแยกกันไม่ออกอันได้แก่ สภาวะสิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เราเห็นความจำเป็นเร่งด่วนและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปกป้องป่าไม้ของโลก  เราได้เริ่มต้นการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบนี้แล้ว เนื่องจากเราใช้เส้นใยที่ผ่านการรับรอง FSC ในถ้วยไอศกรีมของเรามาตั้งแต่ปี 2009 แต่เราต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมในด้านนี้ขึ้นไปอีก  เราได้ริเริ่มทำงานร่วมกับ Canopy และโครงการริเริ่ม Pack4Good ของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญของป่าไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพอากาศ และชุมชนดั้งเดิม 

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มนี้ร่วมกับ Canopy และพันธมิตรการจัดหาของเรา เรากำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาวัสดุของเราไม่ได้มาจากเยื่อไม้จากป่าโบราณและใกล้สูญพันธุ์1 ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา และเราสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปที่เป็นนวัตกรรมและเส้นใย แหล่งที่มาที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตัวอย่าง ได้แก่ ระบบการกระจายสินค้าแบบหมุนเวียน เทคโนโลยีทำความเย็นระบบปิด สารตกค้างทางการเกษตร2 และเส้นใยรีไซเคิล 

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งจะกลายเป็นเส้นใยทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมไปสู่ระดับเชิงพาณิชย์ในปีต่อ ๆ ไป  เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่จุดที่เราใช้เส้นใย Next Generation3 เป็นตัวเลือกแรกในการออกแบบและการจัดหา 

ในฐานะพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการริเริ่ม Pack4Good ของ Canopy เราจะ: 

 • จัดลำดับความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและระบบการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดความต้องการวัสดุโดยรวม 
 • ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษซึ่งมีปริมาณรีไซเคิลสูง โดยเฉพาะวัสดุหลังการบริโภค ซึ่งตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเราสำหรับการนำเสนอไอศกรีมที่มีคุณภาพ
 • ทำงานอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตร บริษัทนวัตกรรม และ Canopy ของเราเพื่อขยายความพร้อมใช้งาน การพัฒนา และการใช้โซลูชันเส้นใย Next Generation โดยมุ่งเน้นไปที่สารตกค้างทางการเกษตรและปริมาณรีไซเคิลวัสดุหลังการบริโภค 
 • กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษทั้งหมดที่เราจัดหาด้วยเส้นใยไม้บริสุทธิ์นั้นมาจากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเลือกใช้ป่าที่ได้รับการรับรองระบบการรับรองขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (FSC) 
 • ประเมินการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษที่มีอยู่ของเรา และแม้เราจะเชื่อว่าเราไม่ได้จัดหากระดาษที่ไม่ถูกต้องตามหลัก แต่ก็ต้องแน่ใจว่าเราได้เลิกล้มการจัดหาเส้นใยจากป่าโบราณและป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ป่าทางเหนือของแคนาดาและรัสเซีย ป่าดิบชื้นชายฝั่ง ป่าเขตร้อนและพื้นที่พรุของอินโดนีเซีย ป่าแอมะซอน และแอฟริกาตะวันตกภายในสิ้นปี 2023 และทำงานร่วมกับ Canopy และซัพพลายเออร์ของเราเพื่อสนับสนุนโซลูชันการทำงานร่วมกันและมีวิสัยทัศน์ที่ปกป้องป่าเหล่านี้  
 • ดำเนินการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมและเลิกล้มการจัดหาใด ๆ จาก
  • บริษัทที่ทำการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย
  • การปลูกต้นไม้ที่มีขึ้นหลังปี 1994 โดยการแปลงสภาพหรือทำให้ป่าธรรมชาติเรียบง่ายขึ้น
  • พื้นที่ที่ถูกบันทึกว่าฝ่าฝืนสิทธิของชนกลุ่มน้อย/ชนเผ่า/ชนเผ่าพื้นเมืองและสิทธิของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสิทธิ์ในการให้หรือระงับความยินยอมโดยอิสระแบบที่ต้องขอล่วงหน้าผ่านการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 • หากเราพบว่าเส้นใยบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ของเราได้มาจากป่าโบราณและป่าใกล้สูญพันธุ์ เราจะว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ และ/หรือประเมินความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขาอีกครั้ง

1 ป่าโบราณและป่าใกล้สูญพันธุ์ หมายถึงภาพภูมิทัศน์ป่าไม้ที่สมบูรณ์ ประเภทป่าที่หายากตามธรรมชาติ ประเภทของป่าที่หายากเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้ารุกรานป่าไม้ และ/หรือป่าอื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาต่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ประกอบทางนิเวศน์วิทยาของป่าที่ใกล้สูญพันธุ์คือ: ภูมิทัศน์ป่าไม้ที่สมบูรณ์ ป่าไม้ที่เหลืออยู่และเป็นแกนกลางการ ฟื้นฟูป่า ความเชื่อมโยงของภูมิทัศน์ ประเภทของป่าหายาก ป่าที่มีความสมบูรณ์สูงของพันธุ์ไม้ ป่าที่มีพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์อยู่เป็นจำนวนมาก ป่าที่มีสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นสูง ถิ่นที่อยู่หลักสำหรับสายพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นเป้าอนุรักษ์ ป่าไม้ที่มีปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการที่หาได้ยาก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาตำแหน่งป่าโบราณและป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในทางภูมิศาสตร์ สามารถใช้แผนที่ของป่ามูลค่าการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Forest: HCVF) ตามที่กำหนดโดยองค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) และภูมิทัศน์ป่าไม้ที่สมบูรณ์ (Intact Forest Landscape: IFL) สามารถใช้และดูเปรียบเทียบกับแผนที่ของคุณค่าทางนิเวศวิทยาที่สำคัญอื่น ๆ เช่น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญ และป่าไม้ที่มีคาร์บอนภาคพื้นดินและกักเก็บคาร์บอนไว้มาก (High Carbon Stock: HCS) และมีความเข้มข้นสูง (The Wye River Coalition’s Endangered Forests: การคุ้มครองป่าไม้ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับพันธกิจขององค์กร สิ่งนี้ได้รับการตรวจสอบโดยกลุ่มอนุรักษ์ องค์กร และนักวิทยาศาสตร์ เช่น ดร. Jim Strittholt ประธานและผู้อำนวยการบริหารของ Conservation Biology Institute (สถาบันการอนุรักษ์ทางชีวภาพ) และองค์กรต่าง ๆ ได้มีการนำมาใช้เพื่อเขียนนโยบายการจัดหาป่าไม้ของตน) ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญทั่วโลกได้แก่ ป่าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัสเซีย ป่าฝนเขตอบอุ่นชายฝั่งของรัฐบริติชโคลัมเบีย อลาสกา และชิลี ป่าเขตร้อนและพื้นที่พรุของอินโดนีเซีย แอมะซอน และแอฟริกาตะวันตก ได้มีการทำแผนที่ป่าโบราณและป่าใกล้สูญพันธุ์ใน ForestMapper และมีการให้คำจำกัดความเพิ่มเติมใน คู่มือฉบับย่อสำหรับป่าโบราณและป่าใกล้สูญพันธุ์ ประเภทไฟล์: PDF (1.3 MB)

2 สารตกค้างทางการเกษตร คือสารตกค้างที่เหลือจากการผลิตอาหารหรือกระบวนการอื่น ๆ และการใช้สารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มวงจรชีวิตของเส้นใยให้สูงสุด เส้นใยที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ หลอดธัญพืช เช่น ฟางข้าวสาลี ฟางข้าว ฟางเมล็ดแฟลกซ์ ชานอ้อย และฟางหญ้าเมล็ดข้าวไรย์ ในกรณีที่ LCA (การวิเคราะห์วงจรชีวิต) แสดงให้เห็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพืชผลตามวัตถุประสงค์ไม่เป็นปัญหา คุณสามารถรวม kenaf ไว้ที่นี่ได้เช่นกัน (สารตกค้างทางการเกษตรไม่ได้มาจากพืชผลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าหรือพืชผลที่เป็นอาหาร)

3 โซลูชัน Next Generation (Next Gen) ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิลและ/หรือเส้นใยทางเลือก (เช่น สารตกค้างทางการเกษตร) และผ้าที่ทำจากเส้นใยเซลลูโลสทางเลือก เช่น ผ้าฝ้ายรีไซเคิล โดยใช้พลังงานน้อยลงโดยเฉลี่ย 70% และน้ำน้อยลง 90% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาป่าและในแปลงปลูก และก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่าเยื่อไม้ทั่วไป

*นโยบายนี้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับผู้คนและธรรมชาติของบริษัทแม่อย่าง Unilever ซึ่งยึดหลักการไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่มีการพัฒนาการใช้ถ่านหิน และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้คนและชุมชน